SPM 2016 Matematik (Kertas Ramalan)

Bahagian B
(48 markah)
Jawab mana-mana empat soalan dalam bahagian ini.

14.  Data
dalam rajah 9 menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam
tempoh 40 hari.

  36     63    43    47     67    71     68  
  79       92       49
  41     52     66     78     84     55     77
    86     58     94
  60     74     73     62     56     68     46     35
    72     68
  80     40     57     59     71     81     92 
   60     63     53 
                
Rajah  9
(a)    Berdasarkan data di Rajah 9, lengkapkan
Jadual 2 pada ruang jawapan.
[4 markah ]
(b)   Berdasarkan
Jadual 2, hitung min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari.
[3 markah]
(c) Untuk
ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman. Dengan
menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
hari  pada paksi mencancang, lukis satu
histogram bagi data tersebut.
[4 markah]
(d)   Berdasarkan histogram yang dilukis di 14(c),
nyatakan satu maklumat berkaitan dengan berat daging yang dijual setiap hari.
[1 markah]
Jawapan :
(a)
Berat
(kg)
Titik
tengah
Kekerapan
30 – 39

Jadual
2

Jawapan dan penyelesaian:
(a)
Berat
(kg)
Titik
tengah (x)
Kekerapan
(f)
30 – 39

34.5

2
40 – 49

44.5

6
50 – 59

54.5

7
60 – 69

64.5

10
70 – 79

74.5

8
80 – 89

84.5

4
90 – 99

94.5

3
(b)Min
=


Σ
x
f


Σ
f


=


34.5
(
2
)
+
44.5
(
6
)
+
54.5
(
7
)
+
64.5
(
10
)
+
74.5
(
8
)
+
84.5
(
4
)
+
94.5
(
3
)


40


=


2580


40


=
64.50
k
g 

(c)
(d)

Modal kelas ialah 60
– 69.